Regulamin serwisu

 1. § 1. Postanowienia wstępne.

  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do świadczonych przez Dostawcę Usług w nim wskazanych. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do uczestnictwa w konkursach architektonicznych, o których informacje publikowane są w ramach Serwisu Archikonkurs.
  3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy na Stronie Internetowej, w tym na Trwałym Nośniku (w pliku w formacie PDF – dla jego otwarcia potrzebne jest posiadanie na Urządzeniu oprogramowania umożliwiającego otwarcie i przeglądanie plików w formacie PDF) lub na piśmie (w celu uzyskania Regulaminu na piśmie konieczne jest podanie Dostawcy danych adresowych Użytkownika umożliwiających wysyłkę Regulaminu pocztą tradycyjną), a na żądanie Użytkownika – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika (w celu uzyskania Regulaminu w takiej formie, konieczne jest podanie Dostawcy adresu poczty e-mail Użytkownika w celu umożliwienia wysyłki pliku elektronicznego z Regulaminem).
 2. § 2. Definicje.

  Następujące wyrażenia, pisane z wielkiej litery w niniejszym Regulaminie, mają na potrzeby Umowy następujące znaczenie:

  1. Archialert - list elektroniczny otrzymywany cyklicznie przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail w ramach Usługi Archialert;
  2. Dostawca (inaczej: Usługodawca) - Fundacja Archikonkurs z siedzibą w Warszawie (01-861), ul. Stefana Żeromskiego 4E, lok. 15, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000922379; REGON: 389994246; NIP: 1182228984; e-mail: fundacja@archikonkurs.pl;
  3. Hasło – utworzony przez Użytkownika ciąg co najmniej 8 znaków, umożliwiający dostęp do Usługi Konto Użytkownika przy wykorzystaniu Loginu;
  4. Login – adres e-mail Użytkownika podany przez niego podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Usługi Konto Użytkownika przy wykorzystaniu Hasła;
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Newsletter - list elektroniczny otrzymywany cyklicznie przez Użytkownika na podany przez niego adres-email w ramach Usługi Newsletter;
  7. Przedsiębiorca Jednoosobowy – Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  8. Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem https://archikonkurs.pl, za pośrednictwem której świadczone są Usługi;
  9. Siła Wyższa - zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki, stany wyjątkowe, epidemie, itp.;
  10. Treści Cyfrowe – informacje i dane udostępniane Użytkownikowi w postaci cyfrowej;
  11. Trwały Nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności: papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms lub poczta elektroniczna;
  12. Umowa – zawarta przez Dostawcę i Użytkownika umowa o świadczenie Usługi objętej niniejszym Regulaminem;
  13. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;
  14. Usługa – usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem Strony Internetowej, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługami są: Serwis Archikonkurs, Baza Konkursowa, Konto Użytkownika, Formularz Kontaktowy, Newsletter, Archialert, Zgłoś Projekt oraz Zgłoś Konkurs;
  15. Urządzenie – wykorzystywany przez Użytkownika do korzystania z Usługi sprzęt, umożliwiający korzystanie ze stron internetowych (w szczególności komputer, smartfon lub tablet), spełniający wymagania opisane w treści niniejszego Regulaminu;
  16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  17. Użytkownik (inaczej: Usługobiorca) – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych podmiot, który korzysta z Usługi.
 3. § 3. Warunki świadczenia i korzystania z Usługi.

  1. Usługa może być świadczona wyłącznie pod warunkiem, że pozwalają na to warunki techniczne, w tym parametry i konfiguracja Urządzenia.
  2. Dla prawidłowości działania Usługi wymagane są następujące, minimalne parametry i konfiguracje Urządzenia:
   1. w przypadku komputera:
    • system operacyjny: Windows 8, Apple Mac OS X, Linux (lub ich wyższe wersje);
    • przeglądarka stron www: Internet Explorer 11, Microsoft Edge 1511, Firefox 23, Google Chrome 5.0, Opera 11, Safari 3.1 (lub ich wyższe wersje);
    • włączona obsługa Java Script oraz Active Script w używanej przeglądarce;
    • włączona obsługa Java Script oraz Active Script w używanej przeglądarce;
   2. w przypadku smartfon lub tabletu: dostęp do sieci Internet i możliwość korzystania ze stron internetowych.
  3. Usługi: Konto Użytkownika, Formularz Kontaktowy (w zakresie przeznaczonym do korzystania z Usługi Zgłoś Projekt oraz Zgłoś Konkurs), Newsletter, Zgłoś Projekt, Zgłoś Konkurs i Archialert wymagają posiadania przez Użytkownika czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail.
  4. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług niewadliwych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków korzystania z Usług.
  5. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika osobom trzecim Hasła lub innych danych umożliwiających korzystanie z Usług.
  6. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Usługi jakichkolwiek treści charakterze bezprawnym.
  7. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika danymi osobowymi (w tym adresem e-mail) osoby trzeciej w celu korzystania z Usługi.
  8. Usługi świadczone są nieodpłatnie, chyba że szczególne postanowienia Regulaminu wyraźnie stanowią inaczej.
 4. § 4. Usługa Serwis Archikonkurs.

  1. Usługa Serwis Archikonkurs (w skrócie: Serwis Archikonkurs) polega na zapewnieniu Użytkownikowi przez Dostawcę możliwości przeglądania zawartości serwisu internetowego o tematyce architektonicznej pod nazwą Archikonkurs, prowadzonego przez Dostawcę na Stronie Internetowej.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Serwis Archikonkurs jest zawierana poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności faktycznej – przystąpienia do korzystania ze Strony Internetowej.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Serwis Archikonkurs jest zawierana na czas określony liczony od momentu przystąpienia przez Użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej, do momentu jej opuszczenia przez Użytkownika (np. poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej lub przekierowanie się z tego okna na inną stronę internetową).
  4. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Serwis Archikonkurs w każdym czasie, poprzez opuszczenie Strony Internetowej, w szczególności w sposób opisany w ust. 3 powyżej.
 5. § 5. Usługa Baza Konkursowa.

  1. Usługa Baza Konkursowa (w skrócie: Baza Konkursowa) polega na umożliwieniu przez Dostawcę Użytkownikowi dostępu do informacji o konkursach architektonicznych, w tym także o rozstrzygnięciach tych konkursów a także o zrealizowanych na ich podstawie obiektach architektonicznych, które to informacje Dostawca publikuje na Stronie Internetowej.
  2. Informacje o konkursach architektonicznych, publikowane na Stronie Internetowej, mogą podlegać kategoryzacji, porządkowaniu lub możliwości wyszukiwania według kryteriów określonych przez Dostawcę, takich jak np. miejsce, czas trwania, organizator i inne.
  3. Informacje o konkursach architektonicznych, publikowane na Stronie Internetowej, mogą zawierać odnośniki (hiperłącza, tzw. linki), umożliwiające Użytkownikowi bezpośrednie przekierowanie go na zewnętrzną stronę internetową dotyczącą tego konkursu (w tym stronę organizatora).
  4. Dostawca nie jest organizatorem konkursów architektonicznych, o których informacje są publikowane na Stronie Internetowej. Informacje te mają charakter poglądowy, niepełny i nieoficjalny, mogą podlegać zmianom, które nie będą na bieżąco aktualizowane na Stronie Internetowej. Aktualne, pełne i oficjalne informacje o danym konkursie Użytkownik powinien śledzić za pośrednictwem oficjalnych informacji przekazywanych przez ich organizatora.
  5. Informacje o konkursach architektonicznych, publikowane na Stronie Internetowej mogą zawieradodatkowe dane o lokalizacji, przy wykorzystaniu danych mapowych OpenStreetMap, udostępnianych przez organizację The OpenStreetMap Foundation, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 05912761). Korzystanie z danych mapowych OpenStreetMap odbywa się na zasadach określonych przez ich dostawcę.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Baza Konkursowa jest zawierana na czas określony korzystania przez Użytkownika z tej Usługi, poprzez dokonanie czynności faktycznej - przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z tej Usługi.
  7. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Baza Konkursowa w każdym czasie, zaprzestając korzystania z niej, poprzez opuszczenie Strony Internetowej z Bazą Konkursową (np. poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej lub przekierowanie się z tego okna na inną stronę internetową).
 6. § 6. Usługa Konto Użytkownika.

  1. Usługa Konto Użytkownika (w skrócie: Konto Użytkownika) polega na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do aplikacji Konto Użytkownika, pozwalającej na administrowanie interesującymi go informacjami z zakresu architektury i urbanistyki, w tym zakresie konkursów architektonicznych. W szczególności Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi zapisywanie wybranych przez niego, publikowanych na Stronie Internetowej, informacji o konkursach architektonicznych do bazy „Ulubione” oraz administrowanie taką bazą. Konto Użytkownika umożliwia także zamówienie (oraz rezygnację) przez Użytkownika (z) Usługi Newsletter oraz Archialert. W miarę możliwości technicznych, Dostawca może zapewnić dodatkowe funkcjonalności Konta Użytkownika.
  2. Korzystanie z Usługi Konto Użytkownika wymaga uprzedniej Rejestracji. W tym celu, Użytkownik musi na Stronie Internetowej kliknąć pole „Zarejestruj się” (lub inne równoważne), a następnie podać za pomocą wyświetlającego się formularza wymagane dane: imię, nazwisko, zawód (wybór pomiędzy: architekt/ka, student/ka, inwestor/ka publiczny, inwestor/ka prywatny, branża budowlana, inny), rok urodzenia, województwo, płeć, adres poczty elektronicznej e-mail oraz podać wybrane przez Użytkownika Hasło (odpowiadające wymogom określonym w § 2). Bezpośrednio przed Rejestracją Użytkownik zostanie powiadomiony które z powyższych danych są niezbędne do zawarcia Umowy. Po podaniu niezbędnych danych, należy kliknąć pole „Zarejestruj się” (lub inne równoważne). Na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji wysłany zostanie e-mail z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć (lub skopiować adres URL i wprowadzić w przeglądarkę internetową) w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku.
  3. W przypadku, w którym Użytkownik zapomniał Hasła, powinien w Serwisie Internetowym kliknąć pole „Nie pamiętasz hasła?” (lub inne równoważne), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie. Jeżeli instrukcje nie stanowią inaczej, konieczne jest podanie Dostawcy adresu e-mail podanego podczas Rejestracji, na który to adres e-mail przesłane zostanie hiperłącze (tzw. link), kliknięcie którego spowoduje inicjację procedury zmiany Hasła – Użytkownik, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się na ekranie, musi określić nowe Hasło, za pomocą którego będzie dalej logował się do Konta Użytkownika.
 7. § 7. Usługa Formularza Kontaktowego.

  1. Usługa Formularza Kontaktowego (w skrócie: Formularz Kontaktowy) polega na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości skierowania do Dostawcy wiadomości tekstowej bezpośrednio ze Strony Internetowej. Za pośrednictwem Formularza Kontaktowego Użytkownik może przekazać Dostawcy informację o konkursach architektonicznych w ramach Usługi Zgłoś Konkurs, jak również dokonać zgłoszenia projektu konkursowego w ramach Usługi Zgłoś Projekt.
  2. Formularz Kontaktowy znajduje się na Stronie Internetowej pod adresem https://archikonkurs.pl/zglos-konkurs/ Opcjonalnie, Formularz Kontaktowy może znajdować się także w innych zakładkach Strony Internetowej.
  3. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego jakichkolwiek danych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z prawdą.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Formularza Kontaktowego jest zawierana poprzez dokonanie czynności faktycznej - przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Usługi. Umowa jest zawierana na czas określony korzystania z Usługi Formularz Kontaktowy przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Formularz Kontaktowy w każdym czasie, zaprzestając korzystania z niej, poprzez opuszczenie Strony Internetowej z Formularzem Kontaktowym (np. poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej lub przekierowanie się z tego okna na inną stronę internetową).
 8. § 8. Usługa Newsletter.

  1. Usługa Newsletter polega na automatycznym, cyklicznym wysyłaniu przez Dostawcę Newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Newsletter może zawierać informacje związane z celami statutowymi Dostawcy jako fundacji, w tym w szczególności w zakresie: architektury, urbanistyki i twórczości architektonicznej, a także konkursów architektonicznych. Dodatkowo, Newsletter może zawierać treści reklamowe lub marketingowe, stanowiące informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia Usługi Newsletter i korzystania z niej.
  3. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z treści zawartych w Newsletterze wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usługi Newsletter.
  4. W celu skorzystania z Usługi Newsletter (dokonania jej zamówienia), Użytkownik powinien kliknąć pole „Zapisz się do Newslettera” (lub inne równoważne) na Stronie Internetowej i podać adres e-mail. Użytkownik może skorzystać z Usługi Newsletter (dokonać jej zamówienia) również poprzez zaznaczenie i potwierdzenie pola wyboru zapisu do Newslettera podczas Rejestracji do Usługi Konto Użytkownika albo później – w zakładce „Moje dane” (lub innej równoważnej) w Koncie Użytkownika (o ile takowe posiada). Po dokonaniu zamówienia, Użytkownik otrzyma od Dostawcy na podany adres e- mail potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku.
  5. Usługa Newsletter jest świadczona na czas nieoznaczony, do momentu rozwiązania Umowy w zakresie jej świadczenia. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie, poprzez kliknięcie w hiperłącze rezygnacji, znajdujące się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub poprzez przekazanie rezygnacji Dostawcy za pośrednictwem jego danych kontaktowych wskazanych w § 2 lub poprzez Konto Użytkownika, o ile Użytkownik takowe posiada (rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym).
 9. § 9. Usługa Archialert.

  1. Usługa Archialert polega na automatycznym, cyklicznym wysyłaniu przez Dostawcę informacji o ogłoszeniu wybranych przez Dostawcę konkursów architektonicznych, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Archialert może zawierać treści reklamowe lub marketingowe, stanowiące informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia Usługi Archialert i korzystania z niej.
  3. Archialert może zawierać treści reklamowe lub marketingowe, stanowiące informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia Usługi Archialert i korzystania z niej.
  4. Usługa Archialert dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Usługi Konto Użytkownika. W celu skorzystania z Usługi Archialert (dokonania jej zamówienia), Użytkownik powinien zaznaczyć i potwierdzić wybór pola zapisu do Archialert podczas Rejestracji do Usługi Konto Użytkownika albo później – w zakładce „Moje dane” (lub innej równoważnej) w Koncie Użytkownika. Po dokonaniu zamówienia, Użytkownik otrzyma od Dostawcy na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku.
  5. Usługa Archialert jest świadczona na czas nieoznaczony, do momentu rozwiązania Umowy w zakresie jej świadczenia. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Archialert w każdym czasie, poprzez kliknięcie w hiperłącze rezygnacji, znajdujące się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Archialert lub poprzez przekazanie rezygnacji Dostawcy za pośrednictwem jego danych kontaktowych wskazanych w § 2 lub poprzez Konto Użytkownika, o ile Użytkownik takowe posiada (rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Archialert ze skutkiem natychmiastowym).
 10. § 10. Usługa Zgłoś Projekt.

  1. Usługa Zgłoś Projekt polega na opublikowaniu przez Dostawcę na Stronie Internetowej (Publikacja) informacji o nagrodzonym architektonicznym projekcie konkursowym Użytkownika lub zdjęć Użytkownika zrealizowanego obiektu architektonicznego (Projekt), na podstawie uprzedniego zgłoszenia zainteresowania taką Publikacją, dokonanego przez tego Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu (zgłoszenie takie stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Zgłoś Projekt).
  2. Decyzję o Publikacji danego Projektu zgłoszonego przez Użytkownika (decyzję o przyjęciu oferty Użytkownika) podejmuje Dostawca. Dokonanie zgłoszenia Projektu przez Użytkownika (złożenie oferty) nie zobowiązuje Dostawcy do dokonania Publikacji Projektu (przyjęcia oferty).
  3. Decyzję o Publikacji Projektu Dostawca podejmie w przeciągu 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia Projektu od Użytkownika. Podjęcie w tym terminie przez Dostawcę decyzji o Publikacji będzie równoznaczne z przyjęciem oferty Użytkownika i zawarciem Umowy o świadczenie Usługi Zgłoś Projekt. Dostawca niezwłocznie przekaże taką informację Użytkownikowi wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zgłoszeniu. W przypadku braku odpowiedzi Dostawcy w przeciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia Projektu przez Użytkownika przyjmuje się, że Dostawca podjął decyzję o braku Publikacji danego Projektu (odmowie przyjęcia oferty Użytkownika, Umowa o świadczenie Usługi Zgłoś Projekt nie zostaje zawarta).
  4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia Projektu za pośrednictwem Usługi Formularz Kontaktowy albo za pośrednictwem poczty e-mail, na adres fundacja@archikonkurs.pl.
  5. Skorzystanie z Usługi Zgłoś Projekt wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu e-mail, nazwa konkursu, imienia i nazwiska autora projektu, nazwy zespołu autorskiego (o ile ma zastosowanie) oraz hiperłącza do plików graficznych prezentujących projekt, przechowywanych w ramach internetowej przestrzeni dyskowej, a także złożenia oświadczenia o treści: „Wyrażam nieodpłatną zgodę na korzystanie i rozporządzanie zgłaszanym przeze mnie Projektem na zasadach określonych w Regulaminie oraz oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego Projektu w zakresie pozwalającym na skuteczne wyrażenie takiej zgody”. Wszystko powyższe jest niezbędne do zawarcia Umowy i skorzystania z Usługi.
  6. Dostawca zastrzega sobie prawo do Publikacji wyłącznie wybranych informacji o Projekcie (przykładowo: poprzez Publikację tylko niektórych z przekazanych mu plików graficznych prezentujących Projekt), przy czym każdorazowo Publikacja musi obejmować co najmniej dane autora tego Projektu.
  7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgłoszenie danego Projektu, składając Dostawcy oświadczenie w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty e-mail, na adres fundacja@archikonkurs.pl. W przypadku, w którym oświadczenie takie złożone zostanie po dokonaniu Publikacji Projektu, uważa się je za złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usługi Zgłoś Projekt ze skutkiem natychmiastowym. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia Publikacji Projektu ze Strony Internetowej niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
  8. Dostawca jest uprawniony do natychmiastowego wstrzymania Publikacji danego Projektu w przypadku powzięcia wiadomości, iż Publikacja narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa podmiotów trzecich), jak również w przypadku, w którym wstrzymanie takie jest niezbędne wobec treści orzeczenia sądu lub aktu organu administracji publicznej (w tym postanowienia lub decyzji administracyjnej).
 11. § 11. Usługa Zgłoś Konkurs.

  1. Usługa Zgłoś Konkurs polega na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości przekazania Dostawcy informacji o znanym Użytkownikowi konkursie architektonicznym, na potrzeby ewentualnej publikacji informacji o takim konkursie na Stronie Internetowej.
  2. Decyzję o ewentualnym opublikowaniu informacji o zgłoszonym przez Użytkownika konkursie podejmuje Dostawca.
  3. Użytkownik może dokonać zgłoszenia konkursu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego albo poprzez wysyłkę listu e-mail do Dostawcy, na adres fundacja@archikonkurs.pl.
  4. Skorzystanie z Usługi Zgłoś Konkurs wymaga podania przez Użytkownika następujących danych: adresu e-mail Użytkownika, nazwy konkursu oraz hiperłącza (tzw. linku) do informacji o konkursie publikowanej przez jego organizatora.
  5. Dostawca niezwłocznie przekaże Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na Trwałym Nośniku, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zgłoszeniu.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Zgłoś Konkurs jest zawierana poprzez dokonanie czynności faktycznej - przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Usługi. Umowa jest zawierana na czas określony korzystania z Usługi Zgłoś Konkurs przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Zgłoś Konkurs w każdym czasie, zaprzestając korzystania z niej.
 12. § 12. Odpowiedzialność Dostawcy.

  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w sytuacji, gdy Urządzenia używane przez Użytkownika nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie.
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności, gdy nastąpiło ono z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich, za które Dostawca nie odpowiada lub z powodu niezależnych od Dostawcy problemów technicznych, ograniczeń sprzętu, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z Usługi, a także w przypadku Siły Wyższej.
  3. Za jakość świadczenia Usługi Dostawca odpowiada na zasadach ogólnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
  4. Dostawca nie świadczy usług posprzedażnych ani gwarancyjnych. Wszelkie usterki techniczne związane z Usługami należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem jego danych kontaktowych wskazanych w § 2.
 13. § 13. Prawa własności intelektualnej.

  1. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z treści publikowanych na Stronie Internetowej oraz będących składnikiem Usługi wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
  2. Żaden fragment treści publikowanej na Stronie Internetowej lub będącej składnikiem Usługi (w tym w szczególności: tekst, obraz, zdjęcie, grafika, logotyp, prezentacja, plik wideo, plik audio) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej, wyraźnej zgody Dostawcy. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza przysługujących podmiotom trzecim praw własności intelektualnej do treści publikowanych na Stronie Internetowej, w tym obowiązku pozyskania odpowiedniej zgody tych podmiotów na wykorzystanie przysługujących im praw do tych treści.
  3. Korzystając z Usługi Zgłoś Projekt Użytkownik wyraża nieodpłatną zgodę na korzystanie i rozporządzanie zgłaszanym przez siebie Projektem na następujących zasadach:
   1. zgoda obejmuje poniższe pola eksploatacji:
    • utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu dowolną techniką, w tym technikami drukarskimi, reprograficznymi, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową, włącznie z chmurami danych;
    • obrót oryginałem Projektu albo egzemplarzami, na których Projekt utrwalono – w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, bez prawa dla Dostawcy ani nabywcy wytworzonego przez Dostawcę egzemplarza do zastosowania Projektu do budowy;
    • rozpowszechnianie Projektu w dowolny sposób, w tym jego wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   2. zgoda obejmuje także nieodpłatną zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Projektu na powyższych polach eksploatacji;
   3. Użytkownik upoważnia do wykonywania autorskich praw osobistych do Projektu w zakresie nienaruszalności treści i formy Projektu, decydowania o jego pierwszym udostępnieniu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Projektu;
   4. wszelkie zgody i upoważnienia udzielane są przez Użytkownika Dostawcy, z możliwością ich przeniesienia przez Dostawcę na inny podmiot lub udzielenia sublicencji, bez dodatkowej zgody Użytkownika;
   5. wszelkie zgody i upoważnienia są nieograniczone terytorialnie i czasowo;
   6. ilekroć mowa jest o Projekcie, obejmuje to także obiekt zrealizowany na podstawie Projektu, w tym jego zdjęcie.
  4. Korzystając z Usługi Zgłoś Projekt Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłaszanego Projektu w zakresie pozwalającym na skuteczne wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3. Użytkownik ponosi względem Dostawcy pełną odpowiedzialność za zgodność powyższych oświadczeń z prawdą – w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia Dostawcy szkody, jaką Dostawca poniesie w wyniku złożenia przez Użytkownika oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 14. § 14. Reklamacje.

  1. Użytkownik może składać reklamację z powodu niedotrzymania przez Dostawcę warunków świadczenia Usługi – pisemnie lub drogą elektroniczną – pocztą e-mail (za pośrednictwem danych kontaktowych Dostawcy wskazanych w § 2).
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres kontaktowy Użytkownika, na który ma zostać udzielona odpowiedź na reklamację (pocztowy lub mailowy), określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, datę niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, a także podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. Użytkownik wedle swojego uznania może wskazać w reklamacji także inne dane, w tym numer telefonu kontaktowego.
  3. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia i udziela odpowiedzi na papierze lub na innym Trwałym Nośniku. Jeżeli reklamacja Usługi nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia:
   1. w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych: uważa się, że została ona uwzględniona;
   2. w przypadku pozostałych Użytkowników: uważa się, że nie została ona uwzględniona.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu informacja taka publikowana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw już nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na już złożone zgłoszenia reklamacyjne oraz realizowane lub wykonane naprawy Towaru.
  5. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Wynikający z umów spór o prawa majątkowe pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą może być również poddany na podstawie wniosku strony pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.
  6. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów ODR, zlokalizowanej pod adresem: https://ec.europa.eu/odr/ na zasadach tam określonych.
 15. § 15. Zawarcie, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy.

  1. Umowa podlega prawu polskiemu i jeżeli Strony wspólnie nie postanowią inaczej może być zawarta jedynie w języku polskim.
  2. Wszelkie oferty Dostawcy dotyczące świadczenia Usługi mogą być przyjęte przez Użytkownika wyłącznie bez zastrzeżeń, chyba że Dostawca wyraźnie wskaże inaczej w ofercie.
  3. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem wraz z wszelkimi jego załącznikami.
  4. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie.
  5. Dostawca nie przewiduje minimalnego czasu zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.
  6. Użytkownik może jednostronnie rozwiązać Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Dostawcy na jego dane kontaktowe wskazane w § 2 oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Postanowienie zdania poprzedniego nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie (w szczególności w przypadku Usług zawieranych na czas określony korzystania z Usługi przez Użytkownika).
  7. Dostawca może jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usługi w przypadku naruszania przez Użytkownika warunków Regulaminu lub gdy będzie to niezbędne dla zapobiegnięcia powstaniu istotnych szkód, zapewnienia zgodności działania Dostawcy z przepisami prawa oraz na żądanie upoważnionych prawnie podmiotów administracji państwowej lub samorządowej, a także w przypadku określonym w § 10 ust. 8 Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Jednoosobowemu wymaga wskazania ważnej przyczyny, a także uprzedniego, bezskutecznego wezwania do dobrowolnego zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 3 dni (o ile stanowią one przyczynę rozwiązania Umowy).
  8. Dostawca może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym wymaga wskazania ważnej przyczyny.
 16. § 16. Odstąpienie od Umowy

  1. Na zasadach szczegółowo określonych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem ewentualnych kosztów wskazanych w pouczeniu. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Dostawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli:
   1. Dostawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. Usługa dotyczy dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  3. Jeżeli Użytkownik nie został poinformowany przez Dostawcę o prawie odstąpienia od Umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Jeżeli Użytkownik został poinformowany przez Dostawcę o prawie odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, termin do odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Użytkownikowi informacji o tym prawie.
 17. § 17. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych.

  1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dostawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
  2. Używanie przez Dostawcę w celu prowadzenia działalności marketingowej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Użytkownika.
  3. Przed zawarciem Umowy Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie stosownych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne, jednakże Użytkownikowi zostanie wskazane, które zgody są niezbędne do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usługi.
  4. Dostawca nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik żadnego oprogramowania ani danych niebędących składnikiem treści Usługi.
  5. Ewentualne, szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usługi (nieznane z momencie sporządzania niniejszego Regulaminu) będą podawane Użytkownikom do publicznej wiadomości za pośrednictwem Strony Internetowej.
  6. Dostawca dokłada wszelkich starań ażeby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Usług. Dane podawane przez Użytkowników podczas korzystania z Usług zabezpieczone będą kryptograficznie protokołem SSL. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, Użytkownik powinien zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 2.
  7. Stosowane przez Dostawcę środki zabezpieczenia danych mają na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa. Jednakże ze względów technicznych środki te ze swej istoty nigdy nie zagwarantują w pełni tajemnicy przechowywanych danych. Dostawca zaleca korzystanie przez Użytkownika z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego
  8. Szczegółowe warunki przetwarzania, gromadzenia i przechowywania danych Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem https://archikonkurs.pl/polityka-prywatnosci
 18. § 18. Postanowienia końcowe.

   

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.06.2022 r.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia Usługi znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. W celach związanych z realizacją Usługi Dostawca będzie porozumiewał się z Użytkownikiem za pomocą danych kontaktowych podanych przez niego przy zawarciu Umowy. Użytkownik może kontaktować się z Dostawcą za pomocą danych wskazanych w § 2.
  4. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (z powodu wdrożenia usprawnień technicznych lub modernizacji, zmiany zakresu świadczonych Usług, usprawnienia organizacji obsługi Użytkowników, zmiany obowiązujących przepisów, treści orzeczenia sądowego lub aktu organu administracji publicznej (w tym postanowienia lub decyzji administracyjnej), zmiany zakresu obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy lub uprawnień Użytkowników wynikających z przepisów prawa, a także gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy nie jest możliwe świadczenie Usług w dotychczasowym zakresie lub w dotychczasowy sposób, w tym z powodu Siły Wyższej). O planowanej zmianie Dostawca poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem Strony Internetowej oraz dodatkowo, w przypadku Usług świadczonych przez czas nieoznaczony: na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  5. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 4 nie będą miały zastosowania do już zawartych Umów na Usługi świadczone jednorazowo.
  6. W przypadku Usług świadczonych przez czas nieoznaczony, zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 4 nie mogą:
   1. mieć negatywnego wpływu na prawa już nabyte przez Użytkownika;
   2. pogarszać sytuacji kontraktowej Użytkownika, w tym pogarszać parametrów Usługi świadczonej na rzecz Użytkownika;
   3. dotyczyć istotnych elementów Umowy.
   4. Wyłączenia powyższe nie dotyczą przypadków, w których zmiana jest konieczna wobec zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również treści orzeczenia sądowego lub aktu wydanego przez organ administracji publicznej.
  7. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Dostawcy na jego dane kontaktowe wskazane w § 2 oświadczenie o rozwiązaniu Umowy (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną e-mail).

Załącznik:
- pouczenie o prawie odstąpienia.

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Archikonkurs

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Uwaga: niniejsze pouczenie ma zastosowanie wyłącznie do Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranych z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym na odległość. Do niniejszego pouczenia stosuje się definicje zawarte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Archikonkurs. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Dostawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

I. PRAWO ODSTĄPIENIA.

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas (Fundacja Archikonkurs, ul. Stefana Żeromskiego 4E, lok. 15), 01-861 Warszawa, e-mail: fundacja@archikonkurs.pl ,) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru załączonego formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

II. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa ewentualne płatności (o ile Usługa była odpłatna) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu (o ile Usługa była odpłatna).

III. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat: Fundacja Archikonkurs, ul. Stefana Żeromskiego 4E, lok. 15), 01-861 Warszawa lub: e-mail: fundacja@archikonkurs.pl;

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od zawartej z Państwem Umowy o świadczenie następującej Usługi:_________ Data zawarcia Umowy _______________ Imię i nazwisko Odstępującego _______________ Adres Odstępującego _______________ Podpis Odstępującego (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _______________ Data _______________

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności