_nr 2023-057

Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Nowego Centrum Hajnówki

Informacje

Lokalizacja: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Organizator: Urząd Miasta Hajnówka
Rodzaj: Studialny
Typ: Jednoetapowy
Data ogłoszenia konkursu: 13.10.2023
Data rejestracji uczestników: 05.12.2023
Data składania prac: 05.12.2023
Data ogłoszenia wyników: 18.12.2023

Sędziowie

_Przewodniczący:
  • Andrzej Jaworski, JAZ+Architekci
_Zastępczyni przewodniczącego:
  • Anna Lebiedzińska-Łuksza, Urząd Miasta Hajnówka
_Sędzia referent:
  • Łukasz Pancewicz, Politechnika Gdańska
_Członkowie sądu:
  • Halina Łapińska, Politechnika Białostocka
  • Ireneusz Roman Kiendyś, Z-ca Burmistrza Miasta Hajnówka
  • Agnieszka Kowalewska, Architektka krajobrazu, urbanistka
  • Paweł Wojdylak, Związek Miast Polskich
_Sekretarz konkursu:
  • Monika Arczyńska
_Zastępca sekretarza konkursu:
  • Karol Drobniewski

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu organizowanego przez Urząd Miasta Hajnówka było opracowanie koncepcji planowanego Nowego Centrum Hajnówki, które ma powstać na wyznaczonym obszarze od Skweru dra Wasilewskiego przez ulicę Batorego do ul. Wierobieja, a dalej wzdłuż torów kolejowych ulicą Białowieską do Parkowej, kończąc przy siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy A. Zina. Organizator oczekiwał prac konkursowych, które zaproponują ogólnodostepną przestrzeń publiczną o wysokiej jakości oraz zabudowę o charakterze miastotwórczym. Konkurs miał chafrakter studialny, zatem rozwiązania nie będą przeznaczone do realizacji, natomiast prace konkurswe miają stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości obszaru opracowania oraz posłużyć do ustalenia założeń nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także jako  inspiracja dla przyszłych działań i inwestycji w obszarze tzw. Nowego Centrum Hajnówki. [AK]

W konkursie złożono 25 prac. 

Materiały zostały opublikowane dzięki uprzejmości i za zgodą Organizatora Konkursu. 

Wyniki konkursu

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

II nagroda 15 000 zł

Autorzy: Rafał Stemporowski

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy zaproponowano sekwencję ciekawych przestrzeni publicznych, placów miejskich o zróżnicowanym charakterze i programie oraz o czytelnych krawędziach wyznaczonych przez zabudowę kwartałową. W efekcie powstała spójna kompozycja o adekwatnej, w odniesieniu do przestrzeni miasta, skali wnętrz miejskich i zabudowy. Poprawnie rozwiązane zostało powiązanie z rejonem dworca kolejowego (węzła komunikacyjnego) oraz rejonem skrzyżowania ul. Parkowej i Zina, a także styk zespołu z przestrzenią parkową oraz realizowaną Akademią Przyrody. Na wyróżnienie zasługuje też przedstawiona propozycja etapowania, która w czytelny sposób przedstawia sekwencję kolejnych kroków w realizacji. Sąd konkursowy zwraca też uwagę na umiejętne i elastyczne wpisanie otoczenia Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w cały zespół urbanistyczny, co w przypadku likwidacji ogrodzenia wzbogaca miasto o kolejny potencjalnie atrakcyjny plac, nie stawiając jednak tego jako warunku niezbędnego do osiągnięcia spójnego systemu przestrzeni publicznych. Zaproponowany w pracy plac publiczny w ocenie sądu nie wykorzystuje jednak w pełni możliwości stworzenia charakterystycznej i czytelnej zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych, przestrzeni “centrum” miasta. Wątpliwości wzbudzają rozmiary podwórek części kwartałów mieszkaniowych. W ocenie sądu konkursowego nie pozwala to m.in. na właściwe doświetlenie mieszkań i racjonalne zagospodarowanie terenu sąsiedzkiego. Zaproponowany w pracy sposób powiązania terenu opracowania z rejonem dworca kolejowego oceniono jako nie dość dobrze wykorzystujący możliwość połączenia nowego centrum z zachodnią stroną miasta oraz wykreowania rozpoznawalnej "bramy do miasta".

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

III nagroda 10 000 zł

Autorzy: Alicja Maculewicz, Tomasz Bekas

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy zaproponowano klarowny układ funkcjonalno-przestrzenny, który wyraźnie definiuje strefę obiektów publicznych, przestrzeń centralną oraz osiedle mieszkaniowe. Poprawnie rozwiązano powiązanie obszaru opracowania z rejonem dworca kolejowego i nową poczekalnią autobusową. Autorzy umiejętnie i przekonująco przedstawiają możliwość wytworzenia krawędzi nowego zespołu urbanistycznego, a zarazem granicy parku, przez różnorodne programowo obiekty. Wyznaczają w ten sposób wewnętrzny, alternatywny ciąg przestrzeni publicznych o bardziej “miejskim” w stosunku do ulicy Parkowej charakterze. Ciekawą propozycją jest umiejscowienie ważnego obiektu publicznego w eksponowanej lokalizacji w rejonie węzła komunikacyjnego, co może nadać mu rangę symbolicznej “bramy miasta” dla przyjezdnych. Przedstawiona propozycja etapowania wskazuje na potencjał zlokalizowania zwartej zabudowy mieszkaniowej na działkach prywatnych, co może być jedną z dróg do skutecznego przekształcenia tego terenu. Warte wyróżnienia wydaje się zaproponowanie nowego parku linearnego wzdłuż ulicy Białowieskiej, co wydaje się stosunkowo łatwe inwestycyjnie i nie przekreśla dalszych przekształceń tego terenu w przyszłości. Zaproponowana skala i sposób urządzenia przestrzeni centralnej (placu), w ocenie sądu konkursowego rozmywa jej charakter jako odrębnego, charakterystycznego wnętrza - głównego placu miejskiego Hajnówki, stanowiąc raczej przedłużenie parku miejskiego. Tym samym wydaje się, że potencjał takiej przestrzeni nie został w pełni wykorzystany. Wątpliwości wzbudza też nieco schematyczne rozwiązanie kwartałów osiedla mieszkaniowego

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne 6 250 zł

Autorzy: Angelika Kociołek, Joanna Kazimierczyk, Kinga Kopka, Julia Sobczak, Wiktoria Kowalczyk, Wiktoria Kowalczyk

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy zaproponowano czytelną strukturę urbanistyczną dla całego obszaru opracowania z siecią przestrzeni publicznych w formie wyraźnie zdefiniowanych wnętrz o adekwatnej do miasta i najbliższego otoczenia skali. Proporcje wyznaczonych kwartałów są prawidłowe i w ocenie sądu pozwalają na właściwe zagospodarowanie podwórek - przestrzeni sąsiedzkich, choć przedstawione w pracy rozwiązania w tym zakresie są dość schematyczne i nieprzekonujące. Na wyróżnienie zasługuje zgrabne domknięcie istniejącego kwartału przy ul. Parkowej/Zina. Jako trafną propozycję należy też ocenić gradację wysokości zabudowy i stopniowe zmniejszanie jej skali w kierunku parku miejskiego. Wątpliwości wzbudza lokalizacja głównego placu oraz związanego z nim tunelu pod torami. W opinii sądu nie wykorzystuje to w pełni potencjału połączenia nowego centrum z zachodnią częścią miasta. Stworzenie centralnej przestrzeni publicznej miasta w zaproponowanej formie jest uzależnione od przekształceń własnościowych i możliwości prowadzenia inwestycji na terenach kolejowych - co znacząco utrudnia realizację i odsuwa ją w czasie. W pracy nie odniesiono się do sąsiedztwa dworca kolejowego, co wydaje się kluczowe w kontekście powiązania z terenami sąsiednimi.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne 6 250 zł

Autorzy: Piotr Woldański

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy zaproponowano deptak łączący różne w skali i charakterze wnętrza urbanistyczne, którego węzłowym miejscem ma być nowy rynek w rejonie Muzeum. W ocenie sądu przedstawiona propozycja linearnej formy głównej przestrzeni publicznej oraz lokalizacja kładki nad torami trafnie odpowiada na problem powiązania nowego centrum z rejonem dworca kolejowego i zachodnią stroną miasta. Za prawidłowo rozwiązane uznano też pozostałe powiązania przestrzenne projektowanego zespołu z otoczeniem. Na wyróżnienie zasługują przedstawione analizy urbanistyczne i rzetelne odniesienie się w proponowanych rozwiązaniach do zagadnień własnościowych oraz potencjału istniejącej zieleni w obszarze opracowania. W ocenie sądu wątpliwości budzi przyjęta w pracy zasada kształtowania krawędzi zabudowy i tym samym kształtu głównych przestrzeni publicznych wyznaczonego w oparciu o istniejącą zieleń. Forma zaproponowanych w ten sposób wnętrz urbanistycznych na tym etapie wydaje się być przypadkowa i nieadekwatna do rangi przestrzeni głównego salonu miasta. Potencjalne problemy z likwidacją ogrodzenia Muzeum stawiają pod znakiem zapytania realność stworzenia głównej przestrzeni publicznej w zaproponowanej formie. Wykorzystanie wzoru białoruskiego haftu jako motywu przewodniego w posadzkach głównych przestrzenii publicznych miasta wydaje się nietrafione. W pracy nie zaproponowano przekonujących form architektonicznych.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne 6 250 zł

Autorzy: Maciej Godlewski, Marta Tambor, Paweł Ośko

Uzasadnienie wyboru pracy:
W pracy zaproponowano główną przestrzeń publiczną w formie centralnego placu nawiązującego formą do małomiasteczkowego rynku, co w ocenie sądu jest udaną propozycją stworzenia charakterystycznej, rozpoznawalnej przestrzeni miejskiej o adekwatnej skali i potencjale funkcjonalnym. Istotnym walorem zaproponowanego rozwiązania jest możliwość docelowego powiększenia tego “serca miasta” o placyk przyległy do Muzeum. W ocenie sądu konkursowego takie elastyczne rozwiązanie pozwala na realizację głównego salonu miejskiego w regularnym i atrakcyjnym kształcie w obu etapach. Walorem pracy jest wykorzystanie potencjału programowego przyległego do terenu opracowania parku miejskiego i terenów wzdłuż ul. Białowieskiej - co zostało uwzględnione w proponowanym etapowaniu działań. Ciekawą propozycją jest zmiana charakteru ul. Parkowej na szeroką aleję pieszą. Wątpliwości wzbudziło docelowe rozwiązanie (etap III) całego obszaru objętego opracowaniem i przez sąd ocenione zostało jako dość schematyczne. Nie przedstawiono w pracy szczegółowych rozwiązań dotyczących zachodniej części obszaru opracowania.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie równorzędne 6 250 zł

Autorzy: Kacper Borek, Marta Myśliwiec, Natalia Stasiak

Uzasadnienie wyboru pracy:
Autorzy pracy przedstawili interesujący scenariusz zmian uwzględniający adaptację części istniejących obiektów wzdłuż północnej krawędzi obszaru objętego opracowaniem. W ocenie sądu konkursowego, zaproponowany centralny plac jest udaną próbą stworzenia głównej przestrzeni publicznej miasta, powiązanej w ciekawy sposób zarówno z nowym zagospodarowaniem obszaru konkursowego, jak i terenami sąsiednimi. Na wyróżnienie zasługuje tu wykorzystanie istniejących elementów zagospodarowania jako elementów orientacyjnych. W zręczny sposób wpisano nowy zespół mieszkaniowo-usługowy w tereny własności prywatnych. Proponowana typologia zabudowy tego zespołu jest ciekawą propozycją przełamania jej skali przy stosunkowo intensywnym zagospodarowaniu. Interesująca jest również propozycja “miejskiej farmy”, która mogłaby być wartościowym uzupełnieniem Centrum Produktu Lokalnego oraz wprowadzenie woonerfu w ulicy Parkowej. Mimo potencjalnych walorów, przedstawiony scenariusz zmian został oceniony jako przesadnie elastyczny i nie gwarantujący osiągnięcia celów postawionych w konkursie. Wątpliwości wzbudziła zasada kształtowania kwartałów, która w ocenie sądu konkursowego skutkować może przypadkową i wynikową formą przestrzeni publicznych. Zachowanie części obiektów (np. stacji benzynowej) wydaje się nieuzasadnione. W pracy nie wykorzystano też w wystarczającym stopniu potencjału targowiska (również zadaszonego), którego zaproponowana lokalizacja pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a Muzeum nie oddziałuje na nowe centrum. 

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie honorowe

Autorzy: Roksana Socha-Sołościuk, Daria Sarkowicz

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za propozycję ciekawej formy miejskiego placu/ targowiska, które może stać się nową bramą do miasta od strony dworca. Praca przedstawia też przemyślane i udanie rozwiązane powiązania z terenami sąsiednimi - dworcem kolejowym, ulicą 3 Maja oraz ul. Zina, w formie ciągu przestrzeni publicznych z dużym udziałem zieleni, stanowiącym kręgosłup całego zespołu.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie honorowe

Autorzy: Monika Cupiał, Klaudia Elsner, Martyna Śmiłowska, Szymon Opania

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za radykalną propozycję rozpoczęcia procesu długoterminowych przekształceń od urządzenia centralnego placu koncentrującego miejskie życie i będącego areną różnych miejskich wydarzeń (zarówno nowych jak i przeniesionych z innych miejsc). W pracy zaproponowano ciekawą metodę poszukiwania rozwiązań opartą na rzetelnej analizie potrzeb użytkowników i wykorzystania potencjału programowego miasta.

Zaloguj się, aby mieć pełny dostęp do galerii.
Rejestracja jest darmowa i pomaga nam
udostępniać materiały bezpłatnie.

Wyróżnienie honorowe

Autorzy: Diana Leoniuk, Naomi Marcelina Filipowicz

Uzasadnienie wyboru pracy:
Za konsekwentną próbę stworzenia nowego centrum Hajnówki zogniskowanego wokół placu wodnego, co w ciekawy sposób “wprowadza” park miejski i rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury do wnętrza nowego zespołu urbanistycznego.

platforma ARCHIKONKURS istnieje dzięki wsparciu

Forbo
Strona internetowa Archikonkurs wykorzystuje pliki „cookies”. Użytkownik może zmienić warunki korzystania z plików "cookies" poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i wykorzystania plików "cookies" znajdują się w Polityce Prywatności